Halumasina rent

Anname rendile halumasinat Pilkemaster Go (Evo 30).

Transporditav sõiduauto haakes. Mass 750 kg.

Puidu maksimaalne läbimõõt 35 cm ja pikkus 3m. Halge on võimalik teha 20-60 cm pikkusteks. Lõhkuda saab nii kaheks, neljaks kui kuueks. Bensiinimootor.

Asukoht: Harjumaa, Keila-Saue piirkond.

Maksumus: 80 EUR / päev (lisandub KM)

Tagatisraha alates 500 EUR

Info ja rentimine tel: 56641213.

Transpordi võimalus lisatasu eest.

Rentija ja Rentniku vahel sõlmitakse kirjalik rendileping.

Valmis veoks

Valmis veoks

Töös

Kokkuvõte lepingu tingimustest:

 • Seadme rendihinda arvestatakse päevades, kui ei ole kokku lepitud
  teisiti.
 • Seadme renditasu päevas on vastavalt kokkuleppele 80 EUR (millele
  lisandub käibemaks
 • Rentnik tasub Renditasu Rendileandja poolt väljastatava arve alusel või
  sularahas.
 • Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult enne Seadme kasutusse andmist
  tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruseks on 500-1000 EUR ja see
  tagastatakse juhul, kui seade on samas seisus, nagu üle andmisel,
  kaasaarvatud puhtus.
 • Rentnik tagastab seadme Rendileandjale Rendiperioodi järgmisel päeval
  hiljemalt kell 9.00 kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Seadme tagastamine toimub samas asukohas, kus see Rendiperioodi
  alguses Rentnikule üle anti, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Rendiperioodi lõppedes on Rentnik kohustatud tagastama Seadme
  Rendileandjale puhtana ja sellises seisundis ja komplektsuses, nagu see
  oli Rentnikule üleandmise hetkel, arvestades selle loomulikku kulumist.
 • Rentnikul ei ole õigust anda Seadet ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta üle kolmandale isikule või teisaldada seda Lepingus nimetamata asukohta.
 • Rendileandjal on õigus igal ajal kontrollida vara seisukorda ja olemasolu.
 • Rentnik on kohustatud Rendileandjat viivitamatult kirjalikult teavitama Seadme igasugustest kahjustustest, vargusest ja hävimisest või nende
 • ohust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.
 • Juhul, kui Seade vajab Rendiperioodil kasutusjuhendis ette nähtud hooldust, on Rentnik kohustatud tagama Rendileandjale juurdepääsu
 • vajaliku hoolduse teostamiseks.
 • Rentnik kohustub ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta mitte
 • muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet.
 • Rentnik on kohustatud ajal, kui Seade asub Rentniku valduses, kuid ei ole
 • kasutusel, võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada Seadme
 • säilimine, sh: hoidma Seadet valvatud territooriumil ja valve all või valvatavas ruumis.
 • Rendileandjal on õigus tasaarvestada ning vahendada tagastamisele kuuluvat konkreetse Seadme rendile andmisega seoses tasutud tagatisraha summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse Seadme rendile andmisega seoses, samuti teiste rendile antud Seadmetega seoses.