Sisekorraeeskirjad

ÜLDTINGIMUSED

 • Puhkemaja Rendilevõtja minimaalne vanus on 21-aastat. Nõutud vanusega vastutav isik peab viibima kogu kohapeal kogu rendiperioodi vältel.
 • Puhkemaja Rendileandja ja Rendilevõtja vahel sõlmitakse kirjalik või suuline Rendileping (Leping). Rendilevõtjal on keelatud maja edasi rentida kolmandatele isikutele.
 • Rendilevõtjal on kohustus järgida käesolevaid Sisekorraeeskirjasid kogu Lepingu vältel;
 • Rendipäev algab kell 16:00 ja lõpeb järgmisel päeval kell 11:00;


VÕTA KAASA

 • Vahjetusjalatsid
 • Saunalina
 • Ujumisriided
 • Hea tuju 🙂


RENDITASU SUURUS JA MAKSMISE KORD

 • Puhkemaja renditasu suurus on ära määratud kirjalikus pakkumises e-maili teel, Facebooki sõnumites või suussõnaliselt.
 • Rendilevõtja tasub broneerimistasu 100 % eeldatavast rendisummast enne rendile võtmist.  Broneering jõustub pärast broneeringumakse laekumist, mis on 50% kokku lepitud rendi kogumaksest. Kogusumma peab olema laekunud 14 päeva  enne kasutuse algust, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti. Ürituse tühistamisel vähem, kui 14 päeva  enne rendi algust,  broneerimistasu enam ei tagastata.
 • Puhkemaja võtab võimalike kahjude korvamiseks deposiiti 200 (kakssada) eurot, millest on õigus teha mahaarvamisi lõhutud asjade, ebamõistlikult määrdunud mööbli puhastamiseks või muu lepingus sätestatud rikkumiste suhtes. Deposiit tagastatakse täies ulatuses kui peale väljaregisteerimist on Rendilevõtja ja Puhkemaja esindaja Puhkemaja üle vaadanud ja rikkumisi ei ole tuvastatud.


RENDILEVÕTJA VASTUTUS JA KOHUSTUSED:

Rendilevõtja on kohustatud:

 • kasutama rendile võetud Puhkemaja, selle vara ja välisterritooriumi heaperemehelikult ja kooskõlas heade kommetega;
 • tutvustama Puhkemaja Sisekorraeeskirju kõigile Puhkemaja territooriumil viibivatele inimestele;
 • tagastama puhkemaja samas seisundis, kui see Rendilevõtjale usaldati.

Rendilevõtja vastutab:

 • tuleohutuse eest;
 • maja territooriumil viibivate inimeste ohutuse eest kogu Lepingu vältel s.h:
  • Inimeste veeohutus tiigis ja kümblustünnis – veendub, et inimene on tegevusteks sobilikus vanuses ja/või seisundis
  • Inimeste ohutus saunas – veendub, et inimene on tegevusteks sobilikus vanuses ja/või seisundis
 • kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude ja nende inimeste ohutuse eest.
 • rendileandjale kahju tekitamise ja selle hüvitamise eest;


MUUD TINGIMUSED

 • Puhkemajas (siseruumis) ei ole lubatud suitsetamine ega lahtise tule kasutamine (küünlad jm)!
 • Puhkemaja õuealal on öörahu alates kell 23.00 (lärmamine, vali muusika jne ei ole lubatud!). 
 • Pürotehnika kasutamine tuleb eelnevalt kooskõlastada Rendileandjaga (naabertalus on hobused, keda võib paugutamine häirida)
 • Rendileandjal on õigus koheselt leping lõpetada ning üritus lõpetada, kui on näha lepingu rasket ning korduvat rikkumist.
 • Rendilevõtjal on keelatud renditud Puhkemajast vara väljaviimine ning vara omavoliline mitte sihtotstarbeline kasutamine.
 • Põhjalikum lõpukoristus on rendi hinnas, kuid palume Teil:
  • pesta nõud ja grilltarbed ning asetada need tagasi oma kohtadele;
  • koristada ära prügi jm. jäätmed (s.h suitsukonid jms);


KOHTUMISENI PUHKEMAJAS!